Destination Gotland har nyligen tagit ”Visborg” i trafik, och snart levereras ”Thjelvar”. Två färjor som drivs med LNG (flytande gas) och som sänker utsläppen. LNG är dock fossil gas. Om trafiken ska vara fossilfri nästa avtalsperiod, som inleds 2027, krävs ett byte av bränsle.

Inom Trafikverket pågår ett omfattande miljöarbete för att nå målen i den nya klimatlagen. I december presenterades rapporten ”Omställning till fossilfrihet för statligt ägda fartyg”. Tidigare har Trafikverkets färjerederi tagit första stegen mot en fossilfri trafik genom att byta diesel mot HVO för fyra färjor.

Nu riktar Trafikverket intresset mot gotlandstrafiken. I höstas började man utreda förutsättningarna inför nästa avtalsperiod. För att se på drivmedel och utsläpp har man anlitat konsulter.

– Vi räknar med att få en rapport till sommaren, säger Lars Hellström.

Det blir startskottet för en intensiv period. Kraven i nästa upphandling måste formuleras 2020–2021, och i den processen ska gotlänningarna få vara med.

– Vi räknar med att ta en första kontakt med Region Gotland senare i år, säger Lars Hellström.

Lars Hellström liknar upphandlingens innehåll vid en tiokamp, där olika parametrar poängsätts och vägs mot varandra: ekonomi, miljö, resebehov, priser, rutter med mera.

– Det som förändras är hur grenarna värderas. Miljökraven har blivit allt viktigare, säger Lars Hellström och påpekar att en ny gren tillkommit – civilförsvarets behov.

Till 2022 behöver kraven vara spikade och ett underlag för nästa upphandling klart.

– Underlaget behöver vara klart i god tid, med tanke på att det tar 3-4 år att bygga nya fartyg, säger Lars Hellström.

Ett krav på fossilfri färjetrafik måste vägas mot kostnaderna. I dagsläget är alla alternativa bränslen dyrare än LNG. Vem ska ta kostnaden? Staten? Passagerarna?

– Formellt är det Trafikverkets generaldirektör som avgör och tecknar avtal. Men det krävs förstås en dialog med regeringen och inte minst de som utnyttjar trafiken, säger Lars Hellström.

Rederiernas organisation Svensk Sjöfart presenterade nyligen en egen färdplan mot fossilfri trafik.

I den listas vilka hinder som finns för en omställning. Det råder brist på fossilfria drivmedel och hållbara energikällor, tekniklösningar saknas, mer forskning behövs och regelverket måste bli tydligare.

Färjetrafiken ingår i färdplanen mot ett hållbart energisystem på Gotland. I den påpekas att färjetrafiken kan bli ett föredöme för sjöfarten, och att statens möjlighet att påverka trafiken är stort eftersom man upphandlar trafiken och finansierar en stor del av den.