För Sverige som helhet har boindex stigit mellan kvartal ett och två, i huvudsak som en effekt av lägre villapriser, sänkta ränte- och elkostnader. Ett högre index tyder på att hushållen har mer pengar över när bostadskostnaderna är betalda.

Malmö har ett index på 140 för bostadsrätter för sammanboende med barn, ungefär samma nivå som mindre och medelstora städer runt om i landet. I Storgöteborg och Storstockholm är motsvarande siffror 107 respektive 115. Det skulle tala för att potentialen för stigande bostadspriser i Malmö är betydligt högre än i Stockholm och Göteborg. Samma utsikter finns alltså även för orter utanför storstäderna.

Ett högre boindex innebär ökad köpkraft och större sannolikhet för högre bostadspriser, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

För villor är ekonomin mer pressad, då blir det mindre pengar över för de boende. Genomgående ligger boindex för småhus lägre.

Inte helt oväntat faller index för hushåll med bara en inkomst. Och ännu mer för ensamstående med barn, med indextal under 100 över hela linjen.

Ett index över 100 anger att hushållen har bra boendeekonomi.