Tillväxtverket, som samlar statistik om turism, ger i rapporten ”Vardag och framtid för turismföretagen” en bild av nuläget och vilka utmaningar som väntar näringen.

Gotland var redan 2014 det län i landet med högst andel turismföretag. Då hade nästan vart fjärde företag en stor del av sina intäkter från turismen.

Enligt senaste rapporten har andelen turismföretag på ön ökat från 23 till 36 procent – högsta ökningen i hela landet. 36 procent på Gotland kan jämföras med riksgenomsnittet. Sju procent av landets små och medelstora företag definieras som turismföretag.

Tillväxten kan även avläsas i ökade logiintäkter. Sedan 2014 har uppgången för öns hotell, vandrarhem och stugbyar varit 20 procent, med en ökning från 289 till 347 miljoner kronor. Rapporten visar att hotell och restaurang tagit över som största bransch inom turismnäringen, med handel som tvåa.

I Visby pågår en utbyggnad av logimöjligheter som visar på framtidstro. Enligt Tillväxtverket är tillväxtviljan högre i besöksnäringen än i andra branscher. Hälften av alla turismföretag vill växa.

– Investeringsviljan visade sig även när vi anslog tio miljoner kronor till bidrag för att höja boendekvaliteten. Vi fick in många ansökningar och anslaget tog slut snabbt, berättar Mats Jansson som arbetar med frågor om besöksnäringen vid Region Gotland.

Rapporten belyser även en rad problem. Viljan att växa bromsas av svårigheten att hitta personal med rätt kompetens. 2014 upplevdes lagar och myndighetsregler som det största problemet, nu har tillgången på lämplig arbetskraft tagit över. Mer än vart tredje företag ser kompetensförsörjningen som ett stort problem. Tillväxtverket pekar särskilt på problemet att få kompetent personal att flytta till orter där turismen har stor säsongsvariation.

– Företagen på Gotland bygger upp kompetens hos sin sommarpersonal som de inte får behålla. För att kunna ha personalen kvar måste det finnas arbetsuppgifter under en större del av året. Att förlänga säsongen med olika teman är ett sätt, men jag tror att företagen måste ha ett tätare samarbete om exempelvis personal, säger Mats Jansson.

Mats Jansson arbetar med att ta fram en ny besöksnäringsstrategi som ska beslutas av regionfullmäktige i höst. Den har som mål att besöksnäringen på Gotland 2022 ska ha en årlig tillväxttakt på sju procent. Strategin har förslag på att utveckla sommarsäsongen, men har även idéer om hur Gotland med temaveckor, weekendresor, möten och andra evenemang ska kunna locka besökare andra delar av året. Ett av målen är att besöksnäringen ska bidra till att öka sysselsättningen året runt.

– Svenskarnas semester är ofta kopplad till sommaren och skollov. Ska vi få en tillväxt är det viktigt att få hit utländska besökare. Då är temaresor en nyckel, säger Mats Jansson.

I sin rapport slår Tillväxtverket fast att turismföretag aldrig ensamt kan ersätta och utgöra hela näringslivet på en destination, men påpekar att besöksnäringen ändå kan verka som en katalysator som lockar företag och arbetstillfällen som inte direkt får sina inkomster från besökarna.

– Det finns flera exempel på det på Gotland, exempelvis livsmedelsföretagen på ön. Jag tror inte att besöksnäringen kan bli för stor på Gotland, säger Mats Jansson.