Bengt-Olof Wiberg, civilekonom, före detta medlem i föreningen och bror till grundaren av Gotlands katthem, började titta på föreningens ekonomi på eget initiativ och fann stora oklarheter i redovisning för 2015.

– Det är synnerligen märkligt att revisorerna i sin revisionsberättelse skriver att de ges rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015, när medlemmarna inte får ta del av någon balansräkning, säger han.

I april hölls det ordinarie årsmötet, där det uppkom flera frågetecken kring Katthemmets ekonomiska redovisningar.

Bland annat på grund av att föreningen år 2014 hade närmare 945 000 i kassan, och att årets budgetförslaget för 2016 beräknas till -455 400 kronor.

Då katthemmet haft en årsomsättning som överstigit tre miljoner kronor de senaste fyra åren räknas verksamheten enligt bokföringslagen till "en mindre förening" och varje bokföring ska avslutas med ett årsbokslut. Detta har inte gjorts och medlemmarna har inte haft möjlighet att ta del av det ekonomiska läget.

I den ekonomiska sammanställning som gjorts saknas flera uppgifter, samtidigt som vissa utgifter har ökat drastiskt under det senaste kalenderåret. Några exempel är att antalet katter som har hjälpts har minskat drastiskt, men att kattmatskostnaden ändå har ökat med 31 procent. Lönekostnaderna har ökat med 23 procent, teleavgifterna tycks ha ökat från cirka 17 000 till 76 000 mellan 2014 och 2015, samtidigt som medlemsavgifterna inte alls stämmer överens med det antal medlemmar föreningen har.

– I nuläget ser det ut som ett svart hål i räkenskaperna. Jag skulle aldrig i mitt liv bevilja ansvarsfrihet till den här ledningen. Jag har varit ekonomichef i snart 40 år och jag kan inte förstå hur man kan gömma balansräkningen för sina medlemmar. Då undrar man ju verkligen hur det står till, säger Bengt-Olof Wiberg.

Tisdagen den 24 maj skulle ett extra årsmöte ha hållits, där bland annat ansvarsfriheten för styrelsen skulle varit en punkt på dagordningen. Men med kort varsel har det mötet ställts in. På sin hemsida skriver man att det beror på "omständigheter som styrelsen inte kan råda över".

– Det kommer antingen sluta i konkurs eller mirakel. Sista chansen för katthemmets överlevnad tror jag är om en kattkär miljonär får höra om situationen och vill rädda katterna, säger Bengt-Olof Wiberg.

Vi har sökt Gotland Katthems styrelse för kommentar.